Startside


Velkommen til Nybøl Nor Søsportsklub.


Klubben blev stiftet på Egernsund Færgegård d. 3.9.1980,

på initiativ af nogle ivrige sejlere fra "Æ Rørbej"


Formål og hjemsted: Klubbens navn er Nybøl Nor Søsportsklub, forkortet NNS, dens hjemsted er Gråsten. Klubbens formål er at samle alle, der interesserer sig for søsport og aktiviteter forbundet hermed. Dette formål søges opnået ved afholdelse af fællesture og lignende arrangementer, samt i øvrigt varetage opgaver af fælles interesse for medlemmerne.
Bestyrelsen:

 

 

Formand: Monika Boulund Petersen, Padborg tlf.21 17 95 64

Kasserer: Arne Nielsen, Grøngrøft, tlf. 29 27 18 76

Sekretær: Vera Tychsen, Nybøl tlf. 30 24 78 74

Christian Tychsen; Nybøl tlf.42 43 82 20

Børge Sørensen, Adsbøl tlf. 74 65 04 48


E-mail: nns@nyboelnor.dk 

Nyt fra NNS.


Generalforsamling onsdag d.16.juni 2021 kl. 18 ved Connie og Arne Nielsen.

Monika bød velkommen, takkede Connie og Arne for, at de ville lægge hus til på denne dejlige sommeraften. Vi startede med at spise smørrebrød og kort tid efter begyndte generalforsamlingen.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

Punkt 2: Formandens beretning.
Der var ikke så meget at berette om fra sidste år, vi havde været på pinsetur og sommertur og vores dejlige 40 års jubilæum- beretningen blev godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Regnskabet blev delt ud, Arne gennemgik det, regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Fortsætter uændret, 120kr.

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.
På valg var Monika og Vera. Monika havde meldt ud, at hun ville stoppe som formand, flere emner blev foreslået, men alle sagde nej. Til sidst rejste Monika sig op og sagde, så ville hun godt tage en periode mere, det skal hun have stor tak for, hun fik en stor klapsalve. Vera blev genvalgt.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.
Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 7: Valg af revisor.
Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.
Ingen.

Punkt 9: Eventuelt
Lars Schmidt foreslog, at vi kunne tilbyde de af vores medlemmer, som ikke har båd mere, at de kunne komme med ud at sejle i forbindelse med en planlagt klubtur. Alle synes, det var et godt forslag, god ide.

Christian fortalte om, at bestyrelsen har fået en henvendelse fra formanden fra Egernsund brolaug,  Benno Høck, om at overtage vores flagstang, da de gerne vil have deres eget flag eller frihavnsflag op. Det har vi i bestyrelsen drøftet og sagt det er helt i orden. Christian foreslog, at når vi er på klubtur, kan vi hejse standeren i en bådmast, ligesom vi har gjort, da Duddi var formand.

Lars foreslog, at klubben skulle investere i en ny flagstang og at den kunne komme op at stå i Fiskenæs på broen.  Børge vil undersøge pris på en ny flagstang.  
Bestyrelsen bad om forslag til efterårstur 2021:
Wassersleben, Fahrensorth, Langballig, Marina Minde, Schausende.

Dermed var generalforsamlingen 2021 slut for alle 17 fremmødte medlemmer, Erling takkede for god ro og orden.

Bagefter fik vi kaffe og kringle og folk hyggede sig, fik en god snak og nød det dejlige vejr.

Bestyrelsen tog derefter en hurtig beslutning med fastsættelse af dato og sted for efterårsturen. Efterårsturen går til Marina Minde d.11-12. september. Vi mente, at flere af vores ”kørende” medlemmer vil deltage med valget af den, frem for en havn i Tyskland.


HUSK: Kontingentet på 120 kr. (60kr. for passive medlemmer) bedes indbetalt senestd.20.juli på følgende kontonr.:

Nykredit registreringsnummer 5479 kontonr. 4413706.

Har I problemer med betalingen kan I kontakte Arne Nielsen på tlf. 29 27 18 76


Pbv. Vera Tychsen